Phòng công tác xã hội

- Số lượng nhân sự :16
- Trưởng phòng: CN Trần Quang Châu
- Phó trưởng phòng: CN Nguyễn Anh Cường
- Chức năng - Nhiệm vụ
• Tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.
• Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện và tại cộng đồng.
• Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ.
• Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu bệnh viện và tuyên truyền phổ biến giáo dục sức khỏe.
• Xây dựng mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong bệnh viện
• Phối hợp tổ chức các sự kiện, khám sức khỏe cơ quan đơn vị, văn hóa, văn nghệ, thể thao.
- Sơ đồ tổ chức