Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

- Số lượng nhân sự :16
- Trưởng phòng: BS CK2 Nguyễn Duy Tài
- Phó trưởng phòng: BS. CKI Phạm Gia Thế
- Phó trưởng phòng: DS. CKI Hồ Thị Mỹ Dung
- Chức năng - Nhiệm vụ
Phòng KHTH Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo QĐ 1895/1997/QĐ-BHYT của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế Bệnh Viện ngày 19/09/1997
- Sơ đồ tổ chức