Phòng Quản Lý Chất Lượng

- Số lượng nhân sự :05
- Trưởng phòng: BS CKI Bùi Minh Huân
- Phó trưởng phòng: CN Phạm Thị Thảo
- Chức năng - Nhiệm vụ
Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám Đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh Viện.
• Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện
• Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.
• Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.
• Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
• Đánh giá chất lượng bệnh viện và tiếp đoàn đánh giá của Bộ Y tế dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành.
- Sơ đồ tổ chức