Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị

- Số lượng nhân sự :07
- Trưởng phòng: Kỹ sư - Võ Đình Hiếu
- Chức năng - Nhiệm vụ
Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.
• Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng thiết bị y tế , vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
• Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa và tổ chức thực hiện thanh lý thiết bị y tế, dụng cụ hư hỏng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
• Bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.
• Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy mới, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.
• Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng thiết bị y tế.
• Định kỳ đánh giá báo cáo giám đốc tình hình quản lý sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong bệnh viện.
- Sơ đồ tổ chức