Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành - Lần 3

Thông Báo số: 5340/TB-SYT 

Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 3.

 Tập tin đính kèm: Bản chi tiết Công bố - Lần 3

Posted in Công Bố Cơ Sở Thực Hành, Tin Tức on Nov 30, 2019