Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành - Lần 4

Thông Báo số: 5016/TB-SYT 

Công bố Bệnh viện Quận 2 đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, lần 4.

Tập tin đính kèm: Bản chi tiết Công bố - Lần 4

Posted in Công Bố Cơ Sở Thực Hành, Tin Tức on Sep 17, 2020